ติดต่อวารสาร

วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวารสารราย 4 เดือน จัดทำขึ้นปีละ 3 ฉบับ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานแก่สาธารณชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ

ทัศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ทางกองบรรณาธิการ เปิดเสรีด้านความคิด และไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เลขที่ 145/9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์: 02-241-7191-5 ต่อ 4131, 4135, 4151
Website: http://www.graduate.dusit.ac.th/journal/ 
E-mail: gradjournal@dusit.ac.th 
ผู้ประสานงาน: คุณจารุภา ยิ้มละมัย (ต่อ 4131) คุณณัชชา ถาวรบุตร (ต่อ 4135)